Obec Přistoupim
Přistoupim

Sv. Václave
nedej zahynout nám
ani budoucím.

TJ Sokol Přistoupim

Tělocvičná jednota Sokol Přistoupim - zájmová organizace

TJ Sokol
IČO: 70850402
Přistoupim 88

E-mail: sokolpristoupim@seznam.cz

 


 

TJ SOKOL PŘISTOUPIM - Listina zástupců

STAROSTA : Bohumil  Šesták 

MÍSTOSTAROSTA: Ladislav  Steklý

JEDNATEL:  Vladimíra Brychová

REVIZNÍ   KOMISE:

  • Jiří Maryška
  • Pavel Steklý
  • Jaroslav  Vejvoda

 

Vážení spoluobčané, bratři a sestry,

TJ SOKOL Přistoupim pořádá ve spolupráci s Obcí Přistoupim akce nejen pro členy, ale hlavně pro obyvatele obce Přistoupim o jejich konání se vždy včas dozvíte prostřednictvím letáků ve schránce, úřední desky obecního úřadu, hlášení v místním rozhlase a na webových stránkách obce. Těšíme se na Vaší účast...:-)

Rádi bychom přivítali další nové členy. V případě Vašeho zájmu o členství v naší organizaci kontaktujte starostu TJ B. Šestáka / tel.602231566/, nebo přijďte na naše akce, kde se domluvíte.

 

Zdar

                                                                                              Starosta Sokola   

 

 

Založení tělocvičné jednoty Sokol

Založení Sokola v Přistoupimi v r. 1921.

Založení Sokola v Přistoupimi se stalo zásluhou několika přátel,kteří se scházeli v hostince „U Lonských“( později to byl hostinec „U Dvořáků“, nyní dům p. Josefa Dvořáka čp. 15).Ti si při svých posezeních povídali o zakládání Tělovýchovných jednot v okolí. A protože měli zájem o cvičení, dohodli se, že pozvou představitele Sokola z Českého Brodu, aby jim objasnil podmínky založení této organizace. Byl tedy pozván ředitel městského Sokola bratr Petr Kukla a okrskový náčelník Rudolf Říha. Pozváni byli také přistoupimští občané – zájemci o cvičení a dne 3. Dubna 1921 se všichni sešli v hostinci u Lonských. Po přednášce hostů, kde jim sdělili své poznatky, se po dotazu, zda chtějí přítomní založit v Přistoupimi Sokol, hned přihlásilo 23“členů“, mezi prvními p. Bohumil Novák, zdejší statkář, který mezi přáteli o Sokole mluvil. Po tak příznivém výsledku bylo všem zájemcům posláno pozvání na ustavující schůzi – Valnou hromadu – na den 9.4.1921.

Tuto schůzi vedl řídící učitel Jindřich Šturc. Do výboru byli zvoleni:

Bohumil Novák, statkář  -starosta, Jindřich Šturc, řídící učitel – místostarosta, Václav Lonský, rolník – jednatel                Jaroslav  Kříž, syn rolníka – pokladník, František Lonský ml., rolník – náčelník. Dalšími členy výboru byli zvoleni: František Hájek – kolář, Otakar Kříž – syn rolníka,Václav Kratochvíl – dělník,Jaroslav Kořínek – syn rolníka, Mužíková Jindra – dcera rolníka, Božena Vorlíčková – dělnice, Václav Kopecký – rolník, František Bruthans – železniční zřízenec, Beková Růžena – dcera cestáře. Revizory účtů byli zvoleni: Lonský František st.- hostinský, Uldrych Bohumil –krejčí,Kratochvílová Marie – dcera rolníka.Náčelnicí byla zvolena p. Božena Mazurová.

Tímto byla Jednota uvedena v činnost. Cvičilo se dvakrát týdně v hostinci p. Františka Lonského, který půjčoval k tomuto účelu místnost zdarma. Protože Jednota neměla žádné finanční prostředky,cvičební náčiní si sháněli u jiných organizací, nebo si je vyráběli sami – např. si šili sami žíněnky, skokanský můstek vyrobil p. Hájek apod.

19.4.1921 byl založen Divadelní odbor při TJ a koncem roku i Pěvecký odbor. Divadlo se hrálo již před založením TJ.

Dne 15.4.1923 se na mimořádné schůzi výboru členové usnesli, že je třeba mít vlastní stánek, ve kterém by mohli provozovat svou činnost a také hrát divadlo. Naskytla se příležitost v rámci pozemkové reformy, která v té době probíhala. Funkcionáři TJ požádali o přidělení budovy s částí zahrady, která se nalézala při zdejším hospodářském dvoře (nyní Real-Plast) a byla by pro tento účel vhodná. Budova byla od hospodářství zcela oddělena a pro hospodáře postradatelná. V zápisech se budově říká Slovárna nebo Ratejna a bydleli v ní pravděpodobně pracující na statku. Žádost byla podána prostřednictvím České obce Sokolské. Dne 14.10.1923 oznámil starosta TJ p. B. Novák na schůzi, že Pozemkový státní úřad žádosti vyhovuje, TJ získá budovu, ze které si vybuduje vlastní sokolovnu, a zahradu. Přídělová cena činila 12.000,- Kč. Tuto částku však Jednota neměla, požádala tedy o půjčku u Hospodářské záložny v Českém Brodě. Dne 18.11.1923 převzal Sokol Přistoupim budovu se zahradou. Výbor rozhodl o vybudování vlastní studny a zřízení vchodu a vjezdu proti škole. Ale bez prostředků to šlo těžce. Při stavbě pomáhali podle svých možností členové TJ, ale finanční prostředky nebyly. Žádali různé instituce o finanční dary. Např. ředitelství cukrovaru v Č. Brodě darovalo 1.000,- cukrovar v Plaňanech 500,- Kč, Hospodářská záložna 100,- Kč, dále darovali i členové p. Hraba a p. Lonský Fr. st. po 100,-Kč, atd. Peníze ale nestačily, byla zjednána půjčka ve výši 60.000,-Kč u Hospodářské záložny v Č. Brodě. Při budování bylo myšleno i na byt sokolníka – správce.

Na stavbě bylo intenzivně pracováno a tak 4.10.1924 o Posvícení mohla být sokolovna slavnostně otevřena. Program byl zahájen besídkou Českobrodské jednoty. Po besídce byla veselice s hudbou. V tomto roce měla Jednota 55 členů + 28 dorostu a 24 žáků. Prvé místo sokolníka bylo svěřeno z několika zájemců p. Josefu Kratochvílovi. Hlavním sponzorem založené organizace byl od začátku její starosta p. B. Novák. Postupně věnoval Jednotě pianino, knihy do založené knihovny, cvičební náčiní – kozu a odrazový můstek, platil úroky z půjčky, poskytoval i další finanční částky. P. František Novák věnoval TJ tři velká zrcadla.

Pro neustálý nedostatek financí pořádala Jednota taneční zábavy, besídky a hráli divadlo. V r. 1926 zakoupili jeviště. 

K 10. výročí založení TJ Sokol v r. 1931 byla uspořádána „ Slavnostní akademie“ – veřejné cvičení – na zahradě sokolovny. V r. 1939 nastal úpadek činnosti Sokola zásluhou mobilizace před 2. světovou válkou a 12. dubna 1941 byly Sokolské jednoty rozpuštěny. V květnu 1941 na příkaz z Okresního výboru v Č. Brodě a Ministerstva vnitra byl dosazen p. František Havlín  na místo nuceného správce sokolského majetku v Přistoupimi. V roce 1943 – tedy v době nejtemnější okupace nacisty – byla sokolovna propůjčena tzv. „Kuratoriu mládeže“ – součásti neblahého souručenství s premiérem Háchou.  V sokolovně dokonce pobývali němečtí vojáci v době od 28.3.- 6.4.1945. Po válce vyzvala Středočeská sokolská Župa 25.8.1945 všechny Jednoty, aby uspořádaly své Valné hromady a pustily se opět do práce. U nás svolal členy bývalý starosta z r. 1941 p. Josef Malý. Koncem roku 1945 už měla TJ 110 členů. V r. 1947 se usnesli, že je sokolovna pro jejich činnost malá a rozhodli se sokolovnu rozšířit a vybudovat kolem sálu ochoz – přístavbu. Ten byl koncem toho roku dobudován. 

Únorové události se dotkly i Sokola. Jednota pracovala pod dohledem MNV a KSČ. O cvičení nebyl zájem, ale v r.1950 byl utvořen oddíl kopané pod vedením p. Jiřího Beka. V roce 1958 založil při odboru kopané p. Oldřich Klemens žákovský oddíl. V tomto roce již organizace TJ nepatřila pod ČOS / ta byla zrušena/, ale pod OV ČSTV v Kolíně. Pro cvičení v sokolovně byl v r. 1961 ustanoven cvičitelský sbor ve složení: p. O. Sláma,p.  Jaroslav Kříž, učitelky zdejší školy p. Jana Vejvodová/ Ferbsová/ a p. Matylda Turková. Cvičilo se ale málo. Z příkazu OV ČSTV v r. 1962 mělo dojít k nápravě. Cvičilo se pod vedením cvičitelského sboru, p. uč. Krejčová a p. Bruthasová nacvičily divadelní pohádky „Medvěd a víla“ a „Chytrá princezna“. K lepšímu prostředí prospělo i položení parket na sále v r. 1963. Pořádaly se tu besídky, plesy, nacvičovaly se tu Staročeské máje pod vedením p. Emilky Baštářové, p. Františka Havlína, p. Soni Joskové.

V r. 1967 byl znovu oživen oddíl kopané zásluhou p. Josefa Bečvaříka, p. Luďka Procházky, p. Miroslava Baštáře, p. Josefa Malého a p. Miloslava Josky.

V roce 1971 při příležitosti padesátého výročí založení Sokola v Přistoupimi byla konána výroční členská schůze, na kterou byli pozváni i bývalí členové TJ. Sešlo se na 80 členů a hosté. K této příležitosti vypracoval p. O. Klemens zápis do „Pamětní knihy“ s událostmi Jednoty za dobu jejího trvání. Ta je dnes k dispozici k nahlédnutí.

V TJ nastal opět úpadek, o sokolovnu i o obě hřiště se staral oddíl kopané. Fotbalisté pořádali kulturní akce, opravovali sokolovnu. V r. 1974 dokončili výstavbu kabin na fotbalovém hřišti. V r. 1983 začali s výstavbou tenisových kurtů a hřiště na odbíjenou, které dokončili v r. 1985. Hned v dalším roce se pustili do přístavby v zadní části budovy, kde vybudovali šatny a sociální zařízení a klubovnu. To dokončili v 1987. Všechny tyto akce byly provedeny v tzv. „akci Z“ – brigádnicky, za finanční pomoci MNV a JZD. Na jaře 1990 byla na sokolovně vyměněna střešní krytina. Byla to velkolepá akce, kde ruku k dílu přiložilo kromě členů TJ také mnoho spoluobčanů.

Po sametové revoluci v r. 1990 opět začala působit ČOS. Kontaktovala TJ Sokol Přistoupim a žádala navrácení majetku. S tím členové nesouhlasili, ale neuspěli ani  při soudním jednání. Pak byla sokolovna nějaký čas uzavřena, pracoval jen oddíl kopané. Využívaly se tenisové kurty i klubovna. V r. 1995 p. Josef Houžvička s několika společníky zaregistroval Jednotu na ČOS a od r. 1999 do roku 2007 se stal jejím starostou. Za tuto dobu byly podle zprávy o činnosti provedeny rozsáhlé údržbové práce jak na zahradě, tak v sokolovně. Pořádaly se tu akce pro děti, taneční zábavy, nohejbalové turnaje atd. V roce 2007 byla na Valné hromadě zvolena starostkou Jednoty p. Milena Srbková, která se s novým výborem vrhla do práce. Doslova ve švech praskala sokolovna při akcích pro děti, pořádaly se plesy a taneční zábavy. Pokračovalo se v opravách a údržbě celého areálu. V r. 2004 se zbortil velký kus kamenné zdi, ohraničující celý areál sokolovny. Už v té době bylo žádáno o dotaci na její opravu, ale bezvýsledně. Až v r. 2007 po stížnostech občanů a urgencích OÚ na odstranění tohoto problému bylo znovu žádáno na ČOS o finanční pomoc na tuto havarijní situaci, protože majetek je ČOS. Ale až v.r. 2008 se podařilo M. Vejvodové – jednatelce- po neustálých urgencích a připomínáních na ČOS a při osobním jednání s ing. Moučkovou z ČOS a za její pomoci  získat dotaci ve výši 175.000,- Kč a oplocení mohlo být vybudováno. Další dotaci ve výši 50.000,- Kč se zásluhou p. V. Brychové podařilo získat z jiného fondu a byla použita na plynové topení v sále. V r. 2010 bylo vybudováno dětské hřiště. Na některé atrakce přispěl finančně p. D. Šikl z výtěžku nohejbalových turnajů, pořádaných v sokolovně. Sponzorsky pomohli   při akcích pro děti také manželé Bělohlávkovi a Hladíkovi. V letních měsících 2010 odstoupila na vlastní žádost p. Srbková z funkce starostky, zastupoval ji p. B. Šesták – místostarosta. Ten byl v r. 2011 zvolen starostou organizace.

Sokol stále pořádá každoročně akce pro děti, nohejbalové turnaje a turnaje ve stolním tenise a neustále udržuje areál v pořádku, aby ho mohli využívat občané Přistoupimi. V současné době má TJ jen 25 platících členů. Velkou oporou TJ je zastupitelstvo naší obce v čele se starostkou p. Vladimírou Brychovou. Poskytují TJ značné finanční prostředky, aby mohla fungovat a udržovat takový areál. Sokolská župa poskytuje ročně TJ jen asi 8.000.- Kč.

Je to velmi těžké, ale TJ se snaží udržet tuto organizaci v činnosti, aby to, co naši předkové vybudovali, nezaniklo.

Hřiště sokolovny je využíváno veřejností, je zde vybudovaný dětský koutek s houpačkami, trampolínou, skluzavkou, pískovištěm a posezením pro rodiče.

Každoročně se pořádá dětský maškarní bál. Je to oblíbená a vyhledávaná akce nejen místních občanů.

V dubnu se koná „ Pálení čarodejnic“, kde se opékají vuřty na ohni. V červnu se slaví „Dětský den“ , kdy jsou pro děti připraveny různé soutěže a odměny. Tradičně se pořádá posvícenská a myslivecká zábava s bohatou tombolou.. V prosinci se pořádá „Mikulášská nadílka“, kdy dětem Mikuláš nadělí spoustu dobrot. Ukončením roku je vždy vánoční zábava a dále turnaj ve stolním tenise.

Během letních měsíců se  pořádají nohejbalové a tenisové turnaje .

Fotografie z akcí, které nenajdete zde, viz.: fotogalerie.

Najdete nás také zde

facebook

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

GEOSENSE

GEOSENSE

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:177
TÝDEN:760
CELKEM:743111