Obec Přistoupim
Přistoupim

Sv. Václave
nedej zahynout nám
ani budoucím.

ČOV a kanalizace Přistoupim

Důležité kontakty - při poruše čerpadla u tlakových přípojek

SERVIS PORUCHY Presscan 773 677 395 záznamník 323 661 814

ČOV a kanalizace Přistoupim

Středočeský kraj

"Projekt ČOV a kanalizace Přistoupim byl realizován s fiančním přispěním Středočeského kraje."

V Přistoupimi 16.1.2019

Dne 14.12.2018 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby, na technologii ČOV byl vydán zkušební provoz. Zahájení zkušebního provozu je  od 21.1.2019, to je také termín, kdy se můžete napojit a v tento den mohu začít poprvé odtékat splašky z Vaší přípojky do hlavního řadu!!!

Připomínáme, že do splaškové kanalizace musí jít splašky přímo a není možné vypustit do kanalizační řadu již dříve naplněný septik!!! Do splaškové kanalizace není možné svádět vodu dešťovou!!!

V souvislosti s napojením na hlavní řád je povinností každého vlastníka nemovitosti uzavřít s obcí Smlouvu o odvádění odpadních vod. Podklad ke zpracování smlouvy ke stažení, viz. výše.

Vladimíra Brychová, starostka

V Přistoupimi 30.10.2017

Vážení občané,

z důvodu neprůjezdné ulice od čp. 157 k čp. 164  Vás, kteří v této ulici bydlíte, žádáme, aby jste popelnice ke svozu odpadů 1.11.2017 vystavili před své domy již v úterý 31.10.2017 do 12 hodin. Stavební firma zajistí v úterý v odpoledních hodinách jejich přepravu do ulice pod Vámi, aby je mohli ve středu ráno popeláři vysypat a po výsypu je vrátí před Vaše nemovitosti.

Děkuji za pochopení. 

Vladimíra Brychová

 

V Přistoupimi 19.9.2017

Dne 18.9.2017 byly zahájeny výkopové práce v části obce na „Rafandě“ stoka B  - čp. 142, 153, 169, 160, 185, 150, 166, 157, 156, 155, 147, 180, 179, 164, , č.e. 133, ppč. 84/107,  stoka BA -čp. 145,  stoka BB – čp. 161, 173, 158, 170, 171, 159, 154, 175, 133, 162, 172, 167, 168, p.č. 84/70, stoka A – čp. 129, 144, 143, 149, 120, 119, 135, 136. Práce na těchto stokách budou probíhat po dobu cca 2 měsíců. Bude probíhat pokládka hlavního řádu,  výkop bude průběžně zasypáván a nemělo by bez předchozího upozornění dojít k zabránění vjezdu do nemovitosti. Následně ( v časovém horizontu cca 14 dnů) budou prováděny přípojky k jednotlivým nemovitostem. Před zahájení výstavby přípojky Vás bude kontaktovat stavbyvedoucí. Napojení nemovitosti ( vybudování vnitřní části přípojky) bude probíhat dodatečně cca v 2. polovině příštího roku. Pokud budete potřebovat k vybudování vnitřního rozvodu na Vaší nemovitosti firmu, informace Vám poskytneme na OÚ.

Současně bude probíhat výstavba ČOV na pozemku 483/3 v k.ú. Přistoupim ( Hradec).

Vladimíra Brychová, starostka

V Přistoupimi 13.9.2017

Dnešního dne byly zahájeny přípravné práce na stavbě ČOV a kanalizace Přistoupim stoka B ( od čp. 142-157) a stoka BB ( od čp. 161-168) v nejbližších dnech dojde k zahájení výkopových prací. Byl stržen asfaltový povrch, který je pojezdný. Případně může dojít k přípravným pracem kdekoli na území obce - stavby. Snahou stavební firmy bude, aby provoz byl omezen co nejméně. K úplné uzavírce během stavby nedojde. Nelze ovšem vyloučit, že výstavba bude určitá omezení přinášet.  Informace o tom, že bude zamazeno vjezdu nebo výjezdu z Vaší nemovitosti očekávejte přímo od stavbyvedoucího. Děkujeme za pochopení - musíme to postavit.

Všichni obyvatelé ulic, kde bude v nejbližších dnech zahájena stavba, obdrželi přímo do schránek Upozornění na stavební (výkopové)  práce v souvislo s výstavbou ČOV a kanalizace Přistoupim" v tomto znění: Upozorňujeme, že během několika příštích dnů budou ve vaší ulici zahájeny stavební (výkopové) práce v souvislosti se stavbou „ČOV a kanalizace Přistoupim“. Ulice bude po dobu stavby průjezdná. V případě, že by mělo dojít k omezení vjezdu do Vašeho domu, budete informováni předem přímo stavbyvedoucím.

Žádáme, aby jste po dobu stavby neparkovali na komunikaci, děkujeme.

Stavbu bude provádět ‘‘Společnost pro Přistoupim“ , vedoucí společník VPK Suchý s.r.o., Komenského náměstí 12, Zásmuky, 281 44.

Za Zastupitelstvo obce Přistoupim Vladimíra Brychová, starostka

 

V Přistoupimi 5.9.2017

Dne 28.8.2017 obdržela Obec Přistoupim Registraci a rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020, prioritní osy 1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, specifické cíle 1.1. - ,,Snížit množství vypuštěného znečištění do povrchových a podzemních vod" na projekt ČOV a kanalizace Přistoupim, číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004771. Tento projekt je spolufinacován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, výše podpory 37.129.984,07 Kč.

Dodavatel stavby :

"Společnost pro Přistoupim", vedoucí společník VPK Suchý s.r.o., IČ: 27085201, DIČ:CZ27085201 se sídlem Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky. Staveniště bylo předáno ke dni 28.8.2017, dle uzavřené Smlouvy o dílo je doba výstavby 500 dnů. Celková cena díla j 57.285.512,28 Kč bez DPH. 

Za Zastupitelstvo obce Přistoupim Vladimíra Brychová, starostka

 

V Přistoupimi 13.7.2017

Na základě podané žádosti ve 42. výzvě Operačního programu životního prostředí 2014-2020 aktivita CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004771 jsme získali dotaci ve výši  37.256.655,32 Kč a dalšími 21.185.156,96 Kč se budeme na akci podílet vlastními zdroji. Částkou přibližně 10 mil. korun disponujeme a dalších 15 mil. (také vzhledem k potřebě vlastních zdrojů na ostatní projekty) zajistíme úvěrem. Stavební firma převezme staveniště 28.8.2017 a k tomuto datu nám předá harmonogram prací. Další informace, které se budou týkat stavby a jejího harmonogramu Vám předáme během měsíce září. Celková doba výstavby je dle smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 500 dnů, což je přibližně 16,5 měsíce. Stavba by tak měla být dokončena do konce ledna 2019. Následovat bude 1 rok zkušebního provozu a kolaudace. S napojováním jednotlivých nemovitostí na vybudované přípojky se počítá předběžně v druhé polovině roku 2018.                 S budováním připojení na Vašich soukromých pozemcích proto zatím nespěchejte. Zajištění vybudování přípojek na Vašich soukromých pozemcích, kromě tlakových větví, bude na Vaše náklady. Pokud nebudete budovat svépomocí, ve spolupráci    s dodavatelem stavby zajistíme seznam firem, na které se budete moci obrátit. Případně si můžete zajistit dodavatele napojení dle vlastní úvahy. Nezbytné je, aby napojení do revizní domovní šachty, kterou Vám stavební firma umístí dle vypracovaného projektu, proběhlo z domácnosti napřímo, tzn. nelze napojit žumpu nebo septik. Splaškové vody, které půjdou přímo do kanalizace, nesmí být ředěny vodou dešťovou, ta musí být svedena mimo splaškovou kanalizaci!!!          O výstavbě před Vašimi nemovitostmi Vás budeme informovat s předstihem, cca 14 dnů předem, přímo do Vašich schránek.

A nyní k různým fámám, které se šíří:

ČOV a kanalizaci nebudeme po výstavbě nikomu předávat a provoz budeme zajišťovat sami.

Stočné budeme stanovovat dle skutečných provozních nákladů po zkušebním provozu, dle platných zákonů, Obecně závaznou vyhláškou obce.  Z jiných obcí provozující podobná zařízení přibližně stejné velikosti máme informaci, že se výše poplatku pohybuje  cca 1200-1500 Kč na osobu a ROK!!!

Čistírna odpadních vod (ČOV) nebude několik otevřených páchnoucích nádrží, ale veškerý provoz čištění bude probíhat v uzavřené budově. Vyčištěná odpadní voda bude dle platného povolení vypouštěna do Jalového potoka.

Obec Kšely nadále předpokládá napojení na naši kanalizaci a ČOV. Dle informace starosty pana Špitálského obec Kšely podala žádost o dotaci v tomto měsíci.

 

Jsem velmi ráda, že po několika letech plánování, projektování, vyřizování potřebných dokumentů a povolení se podařilo získat finanční prostředky. Pevně věřím, že se nám celou akci povede zrealizovat. Realizace výstavby bude přinášet jistá omezení nám všem, obyvatelům obce, ale musíme vše společně zvládnout.

 

Na závěr bych chtěla uvést, že na případné individuální dotazy Vám rádi odpovíme v úředních hodinách obecního úřadu: pondělí 9-11 a 14-18, středa 14-17.

Za Zastupitelstvo obce Přistoupim

starostka Vladimíra Brychová